Важни документи

Дата на публикуване: 15.12.2021 09:35

ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

  

 1. Програма на Община Брусарци за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива 2012 - 2015
 2. План за Енергийна ефективност 2010 – 2016
 3. Общинска Програма за енергийна ефективност 2012 – 2013

      4. Програма за енергийна ефективност на Община Брусарци 2020 - 2022
      5. Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на Община Брусарци 2020 - 2022

      6. Дългосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на Община Брусарци 2020 - 2029
      7. Информация за изпълнение на Общинска програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на Община Брусарци
      8. Годишен отчет за изпълнението на програмите за енергийна ефективност 2020 г. съгластно чл. 12 от ЗЕЕ за управлението на енергийната ефективност съгласно чл. 63 от ЗЕЕ
      9. Годишен отчет за изпълнението на програмите за енергийна ефективност 2021 г. съгластно чл. 12 от ЗЕЕ за управлението на енергийната ефективност съгласно чл. 63 от ЗЕЕ

ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ

 

 1. План за икономическо развитие на Община Брусарци 2007 – 2013
 2. Годишен доклад за наблюдението на изпълнението на Общинския план за развитие на Община Брусарци 2007 – 2013
 3. План за действие на община Брусарци за подкрепа на интеграционните политики 2012-2014

 

ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

 

 1. Стратегия за управлението на общинската собственост в Община Брусарци 2011 – 2015
      2.   Годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2015     
      2.1. Актуализация на годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинаска собственост в Община Брусарци за 2018

      3. Отчет за състоянието на общинската собственост и за резултатите от нейното управление за 2012

 

СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ

 

 1. Общинска Стратегия (2011 - 2015) и План за развитие на социалните услуги
 2. Общинско планиране на социалните услуги – Доклад: „Анализ на ситуацията и оценка на потребностите в Община Брусарци”
 3. Програма за полагане на общественополезен труд по реда на чл. 12, ал. 1 от ППЗСП от безработни лица в трудоспособна възраст, подпомагани с месечни социални помощи на основание чл. 9 от ППЗСП
 4. Годишен план за развитие на социалните услуги Община Брусарци 2013 - 2014
 5. Общинска програма за закрила на детето 2012
 6. Отчет по изпълнението на общинска програма за закрила на детето в община Брусарци през 2012
 7. Общинска стратегия за интегриране на ромите 2012 - 2020
 8. Програма за развитие на физическото възпитание и спорта в Община Брусарци за периода 2012 - 2016
 9. Общинска програма за превенция и защита от домашно насилие 2013
  9.1. Oбщинска Програма за превенция на асоциалното поведение и противообществените прояви на малолетни и непълнолетни 2019 – 2020г.
 10. Междинен отчетен доклад по реализация на проект BG 05PO 001-1.1.11 "Подкрепа за заетост" дейност "Пазач - невъоръжена охрана" за първо тримесечие на 2013 г. в община Брусарци.
 11. Правила за условията и реда за подпомагане на физически лица с еднократни финансови помощи от бюджета на община Брусарци

        Приложение 1 и 2

          Приложение 3

 

ЕКОЛОГИЯ И ЗЕМЕДЕЛИЕ

 

 1. Правила за ползване на мерите и пасищата на територията на Община Брусарци 2013
 2. Годишен план за паша в Община Брусарци за 2013 година
 3. Отчет за изпълнение на „Общинската програма за управление дейностите по отпадъците

        на територията на Община Брусарци” за 2012

 1. Отчет за изпълнение на "Наредба за регистрация, отчет, контрол и изисквания, на които

        трябва да отговарят за пътните превозни средства с животинска тяга в община

        Брусарци" за 2012г.

 1. Отчет за изпълнение на "Наредба за реда и минималните изисквания за отглеждането на

        продуктивни животни за лични нужди на територията на община Брусарци" за 2012 г.

 1. Отчет за изпълнение на "Наредба за стопанисване и управление на земеделски земи в

        общинския поземлен фонд" за 2012г.

 1. Програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията

        на община Брусарци за периода от 2012 до 2015 година.

 1. Отчет за изпълнението на "Програма за овладяване на популацията на

        безстопанствените   

        кучета на територията на община Брусарци за период от 2012 до 2015.

 

ДРУГИ

 

 1. Общинска Стратегия за подобряване безопасността на движението по пътищата на Община Брусарци 2011 – 2020
 2. Програма за развитие на Читалищната дейност в Община Брусарци за 2012
 3. Справка за изпълнение решенията на общински съвет Брусарци за периода от 01.07.2012г. до 31.12.2012г.

 1. Важни документи - Текуща страница
 2. Извънредно заседание септември - 08.09.2022
 3. Извънредно заседание август - 23.08.2022
 4. Заседание юли 2022
 5. Заседание юни 2022
 6. Заседание май 2022
 7. Извънредно заседание май 03.05.2022
 8. Заседание април 2022
 9. Заседание март 2022
 10. Заседание февруари 2022
 11. Заседание януари 2022
 12. Извънредно заседание януари 04.01.2022
 13. Заседание декември 2021
 14. Заседание ноември 2021
 15. Заседание октомври 2021
 16. Заседание септември 2021
 17. Извънредно заседание септември 10.09.2021
 18. Извънредно заседание септември 01.09.2021
 19. Заседание юли 2021
 20. Заседание юни 2021
 21. Протоколи
 22. Заседание април 2021
 23. Заседание декември 2020
 24. Актуални наредби
 25. Заседания
 26. Извънредно заседание юни 18.06.2021
 27. Предстоящо заседание
 28. Заседание септември 2020
 29. Заседание септември извънредно 2020
 30. Заседание октомври 2020
 31. Заседание юли 2020
 32. Заседание август 2020
 33. Заседание юни 2020
 34. Заседание юни извънредно 2020
 35. Заседание ноември 2020
 36. Заседание април 2020
 37. Заседание март 2020
 38. Заседание февруари 2020
 39. Заседание декември 2019
 40. Правилник
 41. Комисии
 42. Ръководство
 43. Общински съветници
 44. Общински Съветници 2015 - 2019
 45. Заседание януари 2020
 46. Заседание ноември 2019
 47. Мандат 2015 - 2019
 48. Заседание септември 2019
 49. Заседание май 2020
 50. Важни документи 2011-2015
 51. Заседание юли 2019
 52. Заседание октомври 2019
 53. Заседание ноември извънредно - 15.11.2019
 54. Ръководство 2015 - 2019
 55. Заседание юни 2019
 56. Предстоящо заседание 2015 - 2019
 57. Заседание септември извънредно - 11.09.2019
 58. Заседание май 2019
 59. Заседание април 2019
 60. Заседание март 2019
 61. Заседание ноември 2018
 62. Заседание октомври 2018
 63. Декларации по чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ
 64. Заседание септември извънредно - 13.09.2018
 65. Заседание август извънредно 13.08.2018
 66. Заседание юли 2018
 67. Заседание февруари 2019
 68. Заседание юни 2018
 69. Заседание май 2018
 70. Заседание април 2018
 71. Заседание февруари 2018
 72. Заседание януари 2018
 73. Заседание септември 2018
 74. Заседание декември 2017
 75. Заседание януари 2019
 76. Заседание декември 2018
 77. Заседание октомври 2017
 78. Заседание септември 2017
 79. Заседание ноември 2017
 80. Заседание септември извънредно 08.09.2017
 81. Заседание юли 2017
 82. Заседание март 2018
 83. Заседание юни 2017
 84. Заседание май 2017
 85. Заседание април 2017
 86. Декларации чл.12 по ЗПУКИ
 87. Заседание март 2017
 88. Заседание февруари 2017
 89. Заседание януари 2017
 90. Заседание декември 2016
 91. Заседание ноември 2016
 92. Заседание октомври 2016
 93. Заседание септември 2016
 94. Заседание септември извънредно 09.09.2016
 95. Заседание юли 2016
 96. Заседание юни 2016
 97. Заседание май 2016
 98. Заседание май извънредно 10.05.2016
 99. Заседание април 2016
 100. Правилник 2015 - 2019
 101. Заседания 2015 - 2019
 102. Проекти на документи 2015 - 2019
 103. Протоколи 2015 - 2019
 104. Решения 2015 - 2019
 105. Комисии 2015 - 2019
 106. Заседание ноември 2015
 107. МАНДАТ 2011 - 2015
 108. Заседание октомври извънредно
 109. Заседание февруари 2016
 110. Тържествена сесия 14.08.2015
 111. Заседание юли 2015
 112. Заседание юли 2015 Извънредно
 113. Заседание юни 2015
 114. Заседание май 2015
 115. Заседание май 2015 извънредно
 116. Заседание април 2015
 117. Заседание януари 2016
 118. Наредби 2011-2015
 119. Заседание септември
 120. Заседание март 2016
 121. Заседание февруари 2021
 122. Заседание март 2015
 123. Заседание декември 2015
 124. Заседание септември извънредно - 07.09.2015
 125. Заседание 27 февруари 2015
 126. Заседание февруари 2015
 127. Заседание януари 2015
 128. Заседание декември 2014
 129. Заседание ноември 2014
 130. Заседание ноември 2014 извънредно
 131. Заседание октомври 2014
 132. Заседание юли 2014
 133. Заседание юни 2014
 134. Заседание септември 2014
 135. Проект на Наредба земя
 136. Докладна записка - Наредба земя
 137. Заседание април 2014
 138. Заседание декември 2013
 139. Заседание януари 2014
 140. Заседание септември 2014 извънредно
 141. Заседание февруари 2014
 142. Заседание март 2014
 143. Заседание май 2014
 144. заседание август 2014 извънредно
 145. Заседания 2011-2015
 146. Комисии 2011-2015
 147. Проекти на документи 2011-2015
 148. Предстоящо заседание 2011-2015
 149. Общински Съветници 2011-2015
 150. Ръководство 2011-2015
 151. Правилник 2011-2015
 152. МАНДАТ 2007 - 2011
 153. Решения 2011-2015
 154. Протоколи 2011-2015
 155. Решения - Мандат 2007 - 2011
 156. Протоколи - Мандат 2007 - 2011
 157. Заседание март 2021
 158. Решения
 159. Заседание януари 2021
 160. Заседание май 2021
 161. Проекти на документи 2019-2023

Потърсете в сайта

Анкета

1. Какво смятате за новата визия на сайта

Резултати:
Харесва ми :
62% Complete (success)
Не ми допада :
31% Complete (success)
Не мога да преценя :
8% Complete (success)