Заседание март 2020

Дата на публикуване: 07.04.2020 10:33

Заседание март - 30.03.2020г.

 

1. Предоставяне на концесия за услуга с предмет: управление, ремонт и поддържане на язовирната  стена  и прилежащите към нея съоръжения  в техническо изправно състояние, осъществяване на безопасната им експлоатация и извършването на дейностите аквакултури: риборазвъждане  и отглеждане на риби и други водни организми, както и получената по съответните технологии продукция от тях върху язовир, публична общинска собственост:

1: Язовир „Липена” с площ 13412  кв.м.., намиращ се в землището на с.Василовци с идентификатори №10255.5.176   , общ..Брусарци, област Монтана, описан в  АПОС №1770/02.09.2019 г.

   - ДЗ

 

2. Допълване на Годишната Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2020 г. и откриване на  процедура за продажба на имот общинска собственост –дворово място , описан в АЧОС № 2077/13.02.2020 г. и АЧОС №2199/04.03.2020г. , съставляващ урегулиран поземлен имот /УПИ/ I,  кв.10 по плана на село Одоровци  с площ 970,00 кв. м., при граници на имота СИ-улица; СЗ-УПИ VII-30; ЮИ- УПИ II- общ. а и ЮЗ- ПИ улица.

   - ДЗ

 

3. Допълване на Годишната Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2020 г. и откриване на  процедура за продажба на имот общинска собственост –терен от 1192 кв.м., съставляващ Урегулиран поземлен имот (УПИ) IX-398, кв.68  и двуетажна сграда с комбинирани функции –РЗП 1092 кв.м., масивна временна тоалетна с площ 8 кв.м. и мазе с площ 20 кв.м. описани в АЧОС № 2076/13.02.2020 г., при граници на имота Север –УПИ X-401, кв.68 ; Запад –улица Г.Димитров ; Юг- улица Хр. Смирненски  и Изток – УПИ XIII-400, кв.68

   - ДЗ

 

4. Отдаване под наем на терени общинска собственост, необходими за спомагателна и допълнителна площадка, свързана с изграждането на обект „Разширение на газопреносната инфраструктура на „Булгартрансгаз“ ЕАД, паралелно на северния (магистрален) газопровод до българо- сръбската граница“

   - ДЗ

      

5. Приемане на Решение за отпускане на еднократна финансова помощ на Александър Данов Илиев  с постоянен адрес с.Василовци, ул.”Христо Ботев” №14

   - ДЗ

 

6. Кандидатстване на Община Брусарци с проектно предложение по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”2014-2020; Приоритетна ос №2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване”; Инвестиционен приоритет №3 „Подобряване достъпа до услуги, които са на достъпна цена, устойчиви и висококачествени, включително здравни исоциални услуги от общ интерес”; Процедура BG05M9OP001-2.101 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания- Компонент 3”

  - ДЗ

 

7. Отстраняване на допусната техническа грешка в чл. 52, ал. 1, т. 4 при измененията и допълненията на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Брусарци, приети с Решение № 46 от Протокол № 6/27.02.2020г.

   - ДЗ

 

8. Приемане на дългосрочна и краткосрочна програми за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на община Брусарци

   - ДЗ

 

9. Приемане на Програма за енергийна ефективност на община Брусарци 2020-2022г.  

   - ДЗ

    

10. Приемане на Отчет по изпълнението на „Годишен план за развитие на социалните услуги в община Брусарци за 2019 г. „

     - ДЗ

     

11. Приемане на отчет за изпълнение на „Програма за управление на отпадъците на Община Брусарци за периода 2018-2020 год.” за 2019 г.

     - ДЗ
12. Предоставяне на имот общинска собственост на Областна дирекция "Земеделие" - гр. Монтана за безвъзмездно управление

     - ДЗ
13. Приемане на икономически мерки в подкрепа на бизнеса на територията на община Брусарци, ползващ имоти общинска собственост и засегнат от обявеното Решение от 13.03.2020г. на Народното събрание извънредно положение и Заповед № РД-01-124 от 13.03.2020г. на Министъра на здравеопазването, свързана с разпространението на COVID-19.

    - ДЗ
    - Допълнение14. ПИТАНИЯ


 1. Заседание март 2020 - Текуща страница
 2. Извънредно заседание май 03.05.2022
 3. Заседание април 2022
 4. Заседание март 2022
 5. Заседание февруари 2022
 6. Заседание януари 2022
 7. Извънредно заседание януари 04.01.2022
 8. Заседание декември 2021
 9. Заседание ноември 2021
 10. Заседание октомври 2021
 11. Заседание септември 2021
 12. Извънредно заседание септември 10.09.2021
 13. Извънредно заседание септември 01.09.2021
 14. Заседание юли 2021
 15. Заседание юни 2021
 16. Протоколи
 17. Заседание април 2021
 18. Заседание декември 2020
 19. Актуални наредби
 20. Заседания
 21. Извънредно заседание юни 18.06.2021
 22. Предстоящо заседание
 23. Заседание септември 2020
 24. Заседание септември извънредно 2020
 25. Заседание октомври 2020
 26. Заседание юли 2020
 27. Заседание август 2020
 28. Заседание юни 2020
 29. Заседание юни извънредно 2020
 30. Заседание ноември 2020
 31. Заседание април 2020
 32. Заседание февруари 2020
 33. Заседание декември 2019
 34. Правилник
 35. Комисии
 36. Ръководство
 37. Общински съветници
 38. Общински Съветници 2015 - 2019
 39. Заседание януари 2020
 40. Заседание ноември 2019
 41. Мандат 2015 - 2019
 42. Заседание септември 2019
 43. Заседание май 2020
 44. Важни документи 2011-2015
 45. Заседание юли 2019
 46. Заседание октомври 2019
 47. Заседание ноември извънредно - 15.11.2019
 48. Ръководство 2015 - 2019
 49. Заседание юни 2019
 50. Предстоящо заседание 2015 - 2019
 51. Заседание септември извънредно - 11.09.2019
 52. Заседание май 2019
 53. Заседание април 2019
 54. Заседание март 2019
 55. Заседание ноември 2018
 56. Заседание октомври 2018
 57. Декларации по чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ
 58. Заседание септември извънредно - 13.09.2018
 59. Заседание август извънредно 13.08.2018
 60. Заседание юли 2018
 61. Заседание февруари 2019
 62. Заседание юни 2018
 63. Заседание май 2018
 64. Заседание април 2018
 65. Заседание февруари 2018
 66. Заседание януари 2018
 67. Заседание септември 2018
 68. Заседание декември 2017
 69. Заседание януари 2019
 70. Заседание декември 2018
 71. Заседание октомври 2017
 72. Заседание септември 2017
 73. Заседание ноември 2017
 74. Заседание септември извънредно 08.09.2017
 75. Заседание юли 2017
 76. Заседание март 2018
 77. Заседание юни 2017
 78. Заседание май 2017
 79. Заседание април 2017
 80. Декларации чл.12 по ЗПУКИ
 81. Заседание март 2017
 82. Заседание февруари 2017
 83. Заседание януари 2017
 84. Заседание декември 2016
 85. Заседание ноември 2016
 86. Заседание октомври 2016
 87. Заседание септември 2016
 88. Заседание септември извънредно 09.09.2016
 89. Заседание юли 2016
 90. Заседание юни 2016
 91. Заседание май 2016
 92. Заседание май извънредно 10.05.2016
 93. Заседание април 2016
 94. Правилник 2015 - 2019
 95. Заседания 2015 - 2019
 96. Проекти на документи 2015 - 2019
 97. Протоколи 2015 - 2019
 98. Решения 2015 - 2019
 99. Комисии 2015 - 2019
 100. Заседание ноември 2015
 101. МАНДАТ 2011 - 2015
 102. Заседание октомври извънредно
 103. Заседание февруари 2016
 104. Тържествена сесия 14.08.2015
 105. Заседание юли 2015
 106. Заседание юли 2015 Извънредно
 107. Заседание юни 2015
 108. Заседание май 2015
 109. Заседание май 2015 извънредно
 110. Заседание април 2015
 111. Заседание януари 2016
 112. Наредби 2011-2015
 113. Заседание септември
 114. Заседание март 2016
 115. Заседание февруари 2021
 116. Заседание март 2015
 117. Заседание декември 2015
 118. Заседание септември извънредно - 07.09.2015
 119. Заседание 27 февруари 2015
 120. Заседание февруари 2015
 121. Заседание януари 2015
 122. Заседание декември 2014
 123. Заседание ноември 2014
 124. Заседание ноември 2014 извънредно
 125. Заседание октомври 2014
 126. Заседание юли 2014
 127. Заседание юни 2014
 128. Заседание септември 2014
 129. Проект на Наредба земя
 130. Докладна записка - Наредба земя
 131. Заседание април 2014
 132. Заседание декември 2013
 133. Заседание януари 2014
 134. Заседание септември 2014 извънредно
 135. Заседание февруари 2014
 136. Заседание март 2014
 137. Заседание май 2014
 138. заседание август 2014 извънредно
 139. Заседания 2011-2015
 140. Комисии 2011-2015
 141. Проекти на документи 2011-2015
 142. Предстоящо заседание 2011-2015
 143. Общински Съветници 2011-2015
 144. Ръководство 2011-2015
 145. Правилник 2011-2015
 146. МАНДАТ 2007 - 2011
 147. Решения 2011-2015
 148. Протоколи 2011-2015
 149. Решения - Мандат 2007 - 2011
 150. Протоколи - Мандат 2007 - 2011
 151. Заседание март 2021
 152. Важни документи
 153. Решения
 154. Заседание януари 2021
 155. Заседание май 2021
 156. Проекти на документи 2019-2023

Потърсете в сайта

Анкета

1. Какво смятате за новата визия на сайта

Резултати:
Харесва ми :
64% Complete (success)
Не ми допада :
29% Complete (success)
Не мога да преценя :
7% Complete (success)