Последни новини


21.11.2022
На 20 ноември 2022 г. се отбелязва Световният ден за възпоменание на жертвите от пътнотранспортни произшествия - виж тук

18.11.2022
Проект на Генерален план за организация на движението на гр. Брусарци, с. Крива бара и с. Василовци   - Проект - Брусарци схема - Крива бара схема - Василовци схема

17.11.2022

Със заповед № 3РД – 787/09.11.2022г. на командира на Съвместното командване на силите са обявени 16 (шестнадесет) вакантни длъжности за войници във военни формирования от състава на Съвместното командване на силите (СКС), както следва:

  • за в.ф.22980–София–2(две) вакантни длъжности;
  • за в.ф.52210–Банкя–2(две) вакантни длъжности;
  • за в.ф.28860–Горна Малина–12(дванадесет) вакантни длъжности.

 Кандидатите за вакантните длъжности трябва да не са по-възрастни от 40 години и да  имат средно или по-високо образование.

Вакантните длъжности ще се заемат след провеждане на конкурс, като информация за необходимите документи, условията и реда за кандидатстване може да се получите от:

 

ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА БРУСАРЦИ

Четвъртък от 08,30ч. до 15,00ч.

Петьо Петров, тел. 0887 88 90 16

 

ВОЕННО ОКРЪЖИЕ ІІ СТЕПЕН – МОНТАНА

гр. Монтана, ул. „Европа”  № 18

Ан Димитрова , тел. 0876 91 90 01

 

 

 


07.11.2022
Община Брусарци, на основание чл. 18a, ал. 10 от АПК във вр. с чл.129, ал.2 от ЗУТ, съобщава на Н-ЦИТЕ НА ИРИНА ЦЕНКОВА АЛЕКСИЕВА, б.ж. на с.Крива бара,  че със Заповед № РД-02-09-232/14.10.2022г. на Кмета на община Брусарци е одобрен проект за подробен устройствен план  в обхват ПИ 39743.546.19 в землището на с.Крива бара, общ. Брусарци. Проекта съдържа план за регулация и застрояване и предвижда промяна...

07.11.2022
Община Брусарци, на основание чл. 18a, ал. 10 от АПК във вр. с чл.129, ал.2 от ЗУТ, съобщава на Н-ЦИТЕ НА ИРИНА ЦЕНКОВА АЛЕКСИЕВА, б.ж. на с.Крива бара, Н-ЦИТЕ НА  ДИМИТЪР НИКОЛОВ ПАНОВ, б..ж. на с.Крива бара, Н-ЦИТЕ НА ЕЛЕНА ИВАНОВА ВЕЛКОВА че със Заповед № № РД-02-09-233/14.10.2022г. на Кмета на община Брусарци е одобрен проект за изменение на подробен устройствен план  в обхват ПИ...

21.10.2022

ОБЩИНА БРУСАРЦИ ОТКРИВА процедура по провеждане на публично оповестен търг с явно наддаване за ПРОДАЖБА НА 545 (петстотин четиридесет и пет) тона  (прогнозно количество) МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ /ПАВАЖНА НАСТИЛКА/, ПРЕДСТАВЛЯВАЩИ ГРАНИТНИ ПАВЕТА- втора употреба С РАЗМЕРИ 10/10/10 см., СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА БРУСАРЦИ

 

              Начална тръжна цена  - 100,00 лв./тон без ДДС

              Депозит за участие – 5 450,00 лв.

             Тръжни документи – 20,00лв.          

 

 

          Наддавателна стъпка в размер на 5 % от началната тръжна цена.

!!! Ангажимент на купувача е отделянето на паветата от депото където са складирани, натоварването, претеглянето и изнасянето им.

 

       Търгът ще се проведе на 28.10.2022 г. в Заседателната зала на Общинска             администрация гр. Брусарци в 10:00 ч.

Заявления за участие в търга и депозити ще се приемат до 16:00 часа на 27.10.2022 г. в информационния център на общината.

При неявяване на кандидати, повторен търг ще се проведе на 04.11.2022 г. от 10:00 часа при същите тръжни условия.

Заявления за участие в повторния търг и депозити ще се приемат до 16:00 часа на 03.11.2022 г. в Информационния център на общината.

Оглед на имота - всеки работен ден до деня на провеждане на търга.

 

Ако действително добития от депото паваж е по-малко от прогнозно обявените по-горе количества, ще бъде възстановена надвнесената сума, получена при сключване на договора. В случай, че добитото количество е по-голямо от прогнозното, то купувачът ще доплати количеството над прогнозното по предложената от него цена.

                                                                 

 

 

За справки и информация тел. 09783 /22-11


За проекта

Наименование на проект: „Улеснен достъп и по-добро качество на административната услуга”, финансиран Договор № А09-31-14-С/12.06.2009 г.

Обществена поръчка: „Улеснен достъп до по-бързи и по-качествени административни услуги чрез подобрена електронна система в общините Брусарци и Якимово” Оперативна програма „Административен капацитет”

Приоритетна ос ІІІ. „Качествено административно обслужване и развитие на електронното управление”

Подприоритет 3.1. „Подобряване на обслужването за гражданите и бизнеса, в това число развитие на електронното управление”

Бенефициент: Община Брусарци.

Партньор: Oбщина Якимово

Място на изпълнение: Община Якимово и община Брусарци