Последни новини


30.06.2022

Опазване на земеделските земи и реколтата от пожари през лятото

    Със започването на жътвената кампания в страната зачестиха  пожарите в земеделски земи, които нанасят огромни загуби за земеделските и селскостопанските производители.

            За недопускане на такива произшествия, Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението” – Лом обръща внимание на гражданите за Абсолютната законова забрана за изгаряне на стърнища и растителни отпадъци в земеделските земи - чл. 6, ал. 1, т. 2 от Закона за опазване на земеделските земи.

            Не палете огън на открито във ветровито време. Това е предпоставка за пренасяне на големи разстояния на запалени частици и може да доведе до бързо разпространение на пожара с обхващане на значителни площи от огъня.
            В дворовете палете огън само, ако предварително сте обезопасили огнището и сте подготвили подръчни уреди за пожарогасене (съдове с вода и пясък, тупалки и др.). Не палете огън в близост до стрехите на сградите и под клоните на дърветата.
            Никога не оставайте накладения огън без наблюдение!
            Не палете огън в  междублоковите пространства, където са паркирани много автомобили, както и в близост до бензиностанции и газостанции, складове за леснозапалими и горими течности.
            Особена бдителност по отношение на мерките за пожарна безопасност трябва да проявяват пастири, козари, пчелари, ловци, туристи, собственици на вилни и земеделски имоти.
            Запаленият в сухи треви и стърнища огън лесно може да обхване намиращи се в съседство трайни насаждения, стопански сгради, вилни и жилищни постройки, горския фонд.
            Особена е отговорността за недопускането на пожари на председателите на кооперации, собствениците и ползвателите на селскостопански земи, както и на  кметовете на населените места.
            Не се допуска паркиране и ремонтиране на земеделска и транспортна техника в  и в близост до узрели зърнени масиви.
            Повишена пожарна опасност крие и небрежното пушене. Хвърлянето на неугасени фасове може да породи запалителния ефект на бомба. Не изхвърляйте фасове от автомобилите, с които преминавате покрай или през земеделски засяти участъци.
            Не бива да се изхвърлят стъклени бутилки – дефекти по тях могат да имат ефектът на лупа, което да доведе до запалване на сихи треви и растителни остатъци.
            Не забравяйте, че от запалвания в земеделските земи, пасища и др., много често пожарът се разпространява изключително бързо в горите!
            Горските пожари нанасят сериозни щети на околната среда. Те се разпространяват бързо на големи площи в пресечени местности и труднодостъпни за противопожарната техника места. Сухото време, изсъхналата растителност и вятърът са фактори, които бързо усложняват пожарната обстановка. Характерно за горските пожари е това, че фронтът на пожара често променя посоката си (вследствия на вятъра и турболентните въздушни течения при пожар). Поради това за ликвидирането им се изискват значителни сили и средства. Пожарната статистика показва, че в 1 % от случаите горските пожари се причиняват от мълнии, а в останалите 99 на сто причина за огнените бедствия е била човешката небрежност. За да опазим зеленото богатство на страната от пожари, стриктно трябва да спазваме противопожарния ред в горите.
            Особено бдителни по отношение на мерките за пожарна безопасност трябва да сме както в гората, така и в близост до залесени площи. Горската постеля от изсъхнали листа и треви е леснозапалима дори от сравнително слаби източници на запалване с краткотрайно действие като например хвърлена кибритена клечка, което допринася за бързото разпространение на горенето.

   

            При откриване на признаци на запалвания в полето или горския фонд търсете най-бързата възможност за подаване на съобщение за пожар на тел. 112.

 


30.06.2022

Препоръки за безопасност

Опазване на горския фонд от пожари!

Гората е важна съставна част от живата природа, която поддържа биологичното равновесие на планетата. Тя дава убежище на животинските видове, регулира въздушните течения и валежите, предпазва почвите от ерозия, пречиства въздуха. Горските пожари нанасят сериозни щети на стопанството и околната среда. Често водят и до човешки жертви.

 

Ето защо е необходимо да знаем причините за възникването им, как да се предпазваме и как да действаме при подобно бедствие.

 

Основни причини за възникване на горските пожари са: небрежна, непредпазлива или умишлена дейност на човека или природни явления.

 

 

Най - честите причини са следните:

  • Изхвърляне на неизгасени клечки кибрит и фасове. Попаднали в узрелите жита, сухите растения и сламата, те лесно могат да ги запалят.
  • Небрежно боравене с огън от работници, пастири, излетници, туристи.
  • Техническа неизправност на машините и превозни средства, работещи в гората.
  • Детска игра с огън.
  • Самозапалване на вещества и материали.
  • Природни явления (мълнии). Късо съединение и аварии на електрически далекопроводи, които минават над и в близост до горите. Неконтролирано запалване на битови отпадъци или обширни части суха тревна растителност в близост до горски масиви.
  • Умисъл!!!

За да опазим зеленото богатство на страната, стриктно трябва да спазваме правилата за пожарна безопасност:

 

 

Не е допустимо изхвърлянето на неизгасени кибритени клечки и фасове в горима и леснозапалима среда! Всички моторни превозни средства, които навлизат в горите, трябва да са технически изправни, с изпускателна уредба, недопускаща отделянето или изхвърлянето на искри.

 

 

 

Не трябва да се пали огън в гората, освен на специално обезопасените и обозначени за това места. (Преди да запалите огън, се уверете, че имате достатъчни количества вода или други подръчни средства за загасяването му при поява на вятър и при напускане на мястото. Подгответе си тупалки - /предварително/ от гума или /на място/ от зелени клони, с които да действате в случай на пожар).

 

 

Не бива да се изхвърлят стъклени бутилки - дефекти по тях могат да имат ефекта на лупа, което да доведе до запалване на сухи треви и растителни остатъци.

 

 

 

 Недопустимо е паленето на огън при наличие на силен вятър - той е в състояние да разнесе искри и горящи частици на големи разстояния, без да имате възможност за навременна и адекватна реакция. Разчистването на сухи клони и отпадъци в горски участъци трябва да става чрез извозването им на определените за това места. Забранено е унищожаването им на място чрез изгаряне! За недопускане на самозапалване прясното сено е необходимо да се складира на купи само след като изсъхне напълно.

 

 

За да се предотвратят пожари, предизвикани от късо съединение на далекопроводите, под тях трябва да се оформят просеки в горите, които да се поддържат свободни и чисти от суха растителност.

 

Абсолютно е забранено паленето на стърнищата.Собствениците на гори трябва да знаят, че са задължени да спазват и изпълняват всички лесоустройствени мероприятия, които са предвидени в нормативната уредба по отношение стопанисването на горите.


23.06.2022
За инвестиционно предложение "Мини мандра" в поземлен имот с индентификатор 39743.10.2 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Крива бара, общ. Брусарци - виж тук

23.06.2022

Със заповед № 3РД – 530/14.06.2022г. на командира на Съвместното командване на специалните операции са обявени 20 /двадесет/ вакантни войнишки длъжности в Съвместното командване на специалните операции.

 Кандидатите за участие в конкурса трябва да не са по-възрастни от  40 години и да  имат средно или по-високо образование.

 - Приложение - информация за длъжностите

Вакантните длъжности ще се заемат след провеждане на конкурс, като информация за необходимите документи, условията и реда за кандидатстване може да се получите от:

 

 

 

ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА БРУСАРЦИ

Четвъртък от 08,30ч. до 15,00ч.

Петьо Петров, тел. 0887 88 90 16

 

 

 

ВОЕННО ОКРЪЖИЕ ІІ СТЕПЕН – МОНТАНА

гр. Монтана, ул. „Европа”  № 18

Ан Димитрова , тел. 0876 91 90 01

 

 

 

 

Срок за подаване на документите до 08.07.2022г.


15.06.2022

Със заповед № ОХ-571/14.06.2021 г. на министъра на отбраната на Република България са обявени длъжности за прием на срочна служба в доброволния резерв в Националния военен университет „Васил Левски” гр. Велико Търново.

        Длъжност: „Младши специалист” – 120 бр.

         Длъжност: „Младши специалист по артилерия и противовъздушна отбрана” – 30 бр.

ИЗИСКВАНИЯ:

        Да не са по-възрастни от 40 години и да имат завършено най-малко основно образование;

Допълнителна информация за изискванията към кандидатите, необходимите документи и реда за кандидатстване може да се получи от:

 

 

ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА БРУСАРЦИ

Четвъртък от 08,30ч. до 15,00ч.

Петьо Петров, тел. 0887 88 90 16

 

 

ВОЕННО ОКРЪЖИЕ ІІ СТЕПЕН – МОНТАНА

гр. Монтана, ул. „Безименна”  № 1

Ан Димитрова , тел. 0876 91 90 01

 

 

Срок за подаване на документите до

06.07.2022г.


14.06.2022

Със заповед № 3РД – 409/03.06.2022г. на командира на Съвместното командване на силите са обявени 25 (двадесет и пет) вакантни длъжности за войници във военни формирования от състава на Съвместното командване на силите (СКС), както следва:

  • за в.ф.22980 – София – 4(четири) вакантни длъжности;
  • за в.ф.52210 – Банкя – 6(шест) вакантни длъжности;
  • за в.ф.28860–Горна Малина–15(петнадесет) вакантни длъжности.

 Кандидатите за вакантните длъжности трябва да не са по-възрастни от 40 години и да  имат средно или по-високо образование.

Вакантните длъжности ще се заемат след провеждане на конкурс, като информация за необходимите документи, условията и реда за кандидатстване може да се получите от:

 

 

ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА БРУСАРЦИ

Четвъртък от 08,30ч. до 15,00ч.

Петьо Петров, тел. 0887 88 90 16

 

 

ВОЕННО ОКРЪЖИЕ ІІ СТЕПЕН – МОНТАНА

гр. Монтана, ул. „Европа”  № 18

Ан Димитрова , тел. 0876 91 90 01

 

 

 

Срок за подаване на документите до

08.07.2022г.


За проекта

Наименование на проект: „Улеснен достъп и по-добро качество на административната услуга”, финансиран Договор № А09-31-14-С/12.06.2009 г.

Обществена поръчка: „Улеснен достъп до по-бързи и по-качествени административни услуги чрез подобрена електронна система в общините Брусарци и Якимово” Оперативна програма „Административен капацитет”

Приоритетна ос ІІІ. „Качествено административно обслужване и развитие на електронното управление”

Подприоритет 3.1. „Подобряване на обслужването за гражданите и бизнеса, в това число развитие на електронното управление”

Бенефициент: Община Брусарци.

Партньор: Oбщина Якимово

Място на изпълнение: Община Якимово и община Брусарци