Заседание декември 2019

Дата на публикуване: 08.01.2020 15:16

Заседание декември - 20.12.2019г.

 


1. Допълване Годишната Програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост и прекратяване на съсобственост между община Брусарци и физическо  лице,  чрез продажба на дела на общината по пазарна цена

    - ДЗ

 

2. Допълване на Годишната Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2019 г., приета с Решение №273/Протокол №45 от 30.01.2019 г. на ОбС гр.Брусарци, допълнена, с празно дворово място  с площ ., съставляващо УПИ №ХІ, кв.32  по действащия  плана за регулация на с.Василовци, общ.Брусарци, отредено за обществено обслужване – за продажба и откриване на  процедура за продажба на имота, описан в АОС №1769/30.08.2019 г.

    - ДЗ

 

3. Приемане на пазарни оценки във връзка с възникване на сервитут по чл.64 от Закона за енергетиката  и учредяване право на прокарване за  трасе на Преносен газопровод „Разширение на газопреносната инфраструктура на „Булгартрансгаз“ ЕАД паралелно на северния (магистрален) газопровод до българо-сръбската граница” през имоти общинска собственост.

    - ДЗ 

 

4. Издаване на запис на заповед от община Брусарци в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ второ авансово плащане по договор № BG06RDNP001-7.006-0109-C01 от 16.05.2019 г. по подмярка 7.2 на мярка 7 от ПРСР 2014-2020 за Проект „Изграждане на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности в град Брусарци, с. Василовци и в с. Крива бара, община Брусарци”, сключен между Община Брусарци и ДФ „Земеделие”.

    - ДЗ

 

5. Издаване на запис на заповед от община Брусарци в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ ДДС по авансови плащания по договор № BG06RDNP001-7.006-0109-C01 от 16.05.2019 г. по подмярка 7.2 на мярка 7 от ПРСР 2014-2020 за Проект „Изграждане на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности в град Брусарци, с. Василовци и в с. Крива бара, община Брусарци”, сключен между Община Брусарци и ДФ „Земеделие”.

   - ДЗ

 

6. Промяна в състава на местната комисия по чл.8, ал.2 от Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно спестовни влогове

   - ДЗ

 

7. Създаване на временна комисия за изготвяне на предложения за съдебен заседател  към Окръжен Съд –Монтана

   - ДЗ

 

8. Приемане План за работа на Общински Съвет Брусарци за периода 01.01.2020г. – 30.06.2020г.

   - ДЗ 9. Създаване на временна комисия за изготвяне на Проект за изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на Общински Съвет Брусарци, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация /Приет с решение № 12/Протокол № 3 от 17.12.2015г, изм. с Решение № 120/27.02.2018г. на АС-Монтана, изм. с Решение № 401/17.07.2018г. на АС-Монтана/

    - ДЗ

 


10. Избор на Заместник-председател на Общински Съвет Брусарци

     - ДЗ


     - ДЗ11. Предаване на ВиК активи публична общинска собственост за стопанисване, поддържане и експлоатация на "Водоснабдяване и канализация" ООД, гр. Монтана, изпълняващо действие по чл. 198о, ал. 1 от Закона за водите в обособената територия
 
     - ДЗ

 

12. АКТУАЛИЗАЦИЯ НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ НА ОБЩИНА БРУСАРЦИ ЗА ПЕРИОДА ОТ 01.01.2019г. ДО 31.12.2019г.

     - ДЗ13. ПИТАНИЯ


 1. Заседание декември 2019 - Текуща страница
 2. Извънредно заседание май - 15.05.2023
 3. Заседание април 27.04.2023
 4. Заседание март 30.03.2023
 5. Заседание февруари 27.02.2023
 6. Извънредно заседание февруари 17.02.2023
 7. Заседание януари 30.01.2023
 8. Заседание декември 20.12.2022
 9. Заседание ноември 30.11.2022
 10. Извънредно заседание ноември - 02.11.2022
 11. Заседание октомври 31.10.2022
 12. Заседание септември 30.09.2022
 13. Извънредно заседание септември - 08.09.2022
 14. Извънредно заседание август - 23.08.2022
 15. Заседание юли 2022
 16. Заседание юни 2022
 17. Заседание май 2022
 18. Извънредно заседание май 03.05.2022
 19. Заседание април 2022
 20. Заседание март 2022
 21. Заседание февруари 2022
 22. Заседание януари 2022
 23. Извънредно заседание януари 04.01.2022
 24. Заседание декември 2021
 25. Заседание ноември 2021
 26. Заседание октомври 2021
 27. Заседание септември 2021
 28. Извънредно заседание септември 10.09.2021
 29. Извънредно заседание септември 01.09.2021
 30. Заседание юли 2021
 31. Заседание юни 2021
 32. Протоколи
 33. Заседание април 2021
 34. Заседание декември 2020
 35. Актуални наредби
 36. Заседания
 37. Извънредно заседание юни 18.06.2021
 38. Предстоящо заседание
 39. Заседание септември 2020
 40. Заседание септември извънредно 2020
 41. Заседание октомври 2020
 42. Заседание юли 2020
 43. Заседание август 2020
 44. Заседание юни 2020
 45. Заседание юни извънредно 2020
 46. Заседание ноември 2020
 47. Заседание април 2020
 48. Заседание март 2020
 49. Заседание февруари 2020
 50. Правилник
 51. Комисии
 52. Ръководство
 53. Общински съветници
 54. Общински Съветници 2015 - 2019
 55. Заседание януари 2020
 56. Заседание ноември 2019
 57. Мандат 2015 - 2019
 58. Заседание септември 2019
 59. Заседание май 2020
 60. Заседание юли 2019
 61. Заседание октомври 2019
 62. Заседание ноември извънредно - 15.11.2019
 63. Ръководство 2015 - 2019
 64. Заседание юни 2019
 65. Предстоящо заседание 2015 - 2019
 66. Заседание септември извънредно - 11.09.2019
 67. Заседание май 2019
 68. Заседание април 2019
 69. Заседание март 2019
 70. Заседание ноември 2018
 71. Заседание октомври 2018
 72. Декларации по чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ
 73. Заседание септември извънредно - 13.09.2018
 74. Заседание август извънредно 13.08.2018
 75. Заседание юли 2018
 76. Заседание февруари 2019
 77. Заседание юни 2018
 78. Заседание май 2018
 79. Заседание април 2018
 80. Заседание февруари 2018
 81. Заседание януари 2018
 82. Заседание септември 2018
 83. Заседание декември 2017
 84. Заседание януари 2019
 85. Заседание декември 2018
 86. Заседание октомври 2017
 87. Заседание септември 2017
 88. Заседание ноември 2017
 89. Заседание септември извънредно 08.09.2017
 90. Заседание юли 2017
 91. Заседание март 2018
 92. Заседание юни 2017
 93. Заседание май 2017
 94. Заседание април 2017
 95. Декларации чл.12 по ЗПУКИ
 96. Заседание март 2017
 97. Заседание февруари 2017
 98. Заседание януари 2017
 99. Заседание декември 2016
 100. Заседание ноември 2016
 101. Заседание октомври 2016
 102. Заседание септември 2016
 103. Заседание септември извънредно 09.09.2016
 104. Заседание юли 2016
 105. Заседание юни 2016
 106. Заседание май 2016
 107. Заседание май извънредно 10.05.2016
 108. Заседание април 2016
 109. Правилник 2015 - 2019
 110. Заседания 2015 - 2019
 111. Проекти на документи 2015 - 2019
 112. Протоколи 2015 - 2019
 113. Решения 2015 - 2019
 114. Комисии 2015 - 2019
 115. Заседание ноември 2015
 116. МАНДАТ 2011 - 2015
 117. Заседание октомври извънредно
 118. Заседание февруари 2016
 119. Тържествена сесия 14.08.2015
 120. Заседание юли 2015
 121. Заседание юли 2015 Извънредно
 122. Заседание юни 2015
 123. Заседание май 2015
 124. Заседание май 2015 извънредно
 125. Заседание април 2015
 126. Заседание януари 2016
 127. Наредби 2011-2015
 128. Заседание септември
 129. Заседание март 2016
 130. Заседание февруари 2021
 131. Заседание март 2015
 132. Заседание декември 2015
 133. Заседание септември извънредно - 07.09.2015
 134. Заседание 27 февруари 2015
 135. Заседание февруари 2015
 136. Заседание януари 2015
 137. Заседание декември 2014
 138. Заседание ноември 2014
 139. Заседание ноември 2014 извънредно
 140. Заседание октомври 2014
 141. Заседание юли 2014
 142. Заседание юни 2014
 143. Заседание септември 2014
 144. Проект на Наредба земя
 145. Докладна записка - Наредба земя
 146. Заседание април 2014
 147. Заседание декември 2013
 148. Заседание януари 2014
 149. Заседание септември 2014 извънредно
 150. Заседание февруари 2014
 151. Заседание март 2014
 152. Заседание май 2014
 153. заседание август 2014 извънредно
 154. Заседания 2011-2015
 155. Комисии 2011-2015
 156. Проекти на документи 2011-2015
 157. Предстоящо заседание 2011-2015
 158. Общински Съветници 2011-2015
 159. Ръководство 2011-2015
 160. Правилник 2011-2015
 161. МАНДАТ 2007 - 2011
 162. Решения 2011-2015
 163. Протоколи 2011-2015
 164. Решения - Мандат 2007 - 2011
 165. Протоколи - Мандат 2007 - 2011
 166. Заседание март 2021
 167. Важни документи
 168. Решения
 169. Заседание януари 2021
 170. Заседание май 2021
 171. Проекти на документи 2019-2023

Потърсете в сайта

Анкета

1. Какво смятате за новата визия на сайта

Резултати:

Харесва ми :
58% Complete (success)
Не ми допада :
36% Complete (success)
Не мога да преценя :
6% Complete (success)