Процедура: Рамково споразумение

Дата на публикуване: 29.12.2014 00:00
Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

Сключване на рамково споразумение за изработване на проектна документация - инвестиционни проекти във фази технически или работен проект с цел кандидатстване за получаване на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020г., ОП”Околна среда” 2014-2020г., Програма за ТГС между Румъния и България 2014-2020 г. и Програма за трансгранично сътрудничество по ИПП България-Сърбия 2014-2020

 

 


Публикувано на: 29.12.2014
Валидно до: 27.01.2015

Уникален номер в регистъра на АОП: 
00477-2014-0012


ОБЩИНА БРУСАРЦИ

Документация

за участие в открита обществена поръчка , с предмет: "Сключване на рамково споразумение за изработване на проектна документация - инвестиционни проекти във фази технически или работен проект с цел кандидатстване за получаване на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020г., ОП ”Околна среда” 2014-2020г., Програма за ТГС между Румъния и България 2014-2020г. и Програма за трансгранично сътрудничество по ИПП България-Сърбия 2014-2020"


Брусарци, 2014г.Електронна преписка

Решение
Номер: 00477-2014-0012 ПП-10-73/29.12.2014
Дата: 29.12.2014

Обявление
Номер: 00477-2014-0012 ПП-10-74/29.12.2014
Дата: 29.12.2014

Документация, Образци и Проект на Договор
Номер: 00477-2014-0012
Дата: 29.12.2014

Решение за промяна
Номер: 00477-2014-0012 ПП-10-1/09.01.2015
Дата: 09.01.2015

Променена Документация съгласно Решение № ПП-10-1/09.01.2015г.
Номер: 00477-2014-0012
Дата: 09.01.2015
     На основание чл. 69а, ал. 3 от Закона за обществените поръчки, във връзка с провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Сключване на рамково споразумение за изработване на проектна документация - инвестиционни проекти във фази технически или работен проект с цел кандидатстване за получаване на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони2014-2020г., ОП ”Околна среда” 2014-2020г., Програма за ТГС между Румъния и България 2014-2020 г.и Програма за трансгранично сътрудничество по ИПП България-Сърбия 2014-2020”, ВИ УВЕДОМЯВАМЕ, че отварянето и оповестяването на ценовите оферти на допуснатите участници ще се извърши на 02.04.2015г.от 10:00 часа в Заседателната зала на Община Брусарци, ул. „Г. Димитров” № 85.
Оценяването до момента по критерий „Икономически най-изгодна оферта“ е както следва:

1. „Иво Петров - Архитекти“ ООД - 62т.:

- по показател Т1 - „Обосновка на участника”, оценката е 20т.

- по показател Т2 - „Методология  за  решаване на  проектантската  задача”, оценката е 20т.

- по показател Т3 - „Програма за управление на риска”, оценката е 7т.

- по показател Т4 - „Организация и план за изпълнение на проекта”, оценка е 15т. 

2. „БИ ЕС ПРОЕКТ“ ЕООД - 42т.:

- по показател Т1 - „Обосновка на участника”, оценката е 15т.

- по показател Т2 - „Методология  за  решаване на  проектантската  задача”, оценката е 10т.

- по показател Т3 - „Програма за управление на риска”, оценката е 7т.

- по показател Т4 - „Организация и план за изпълнение на проекта”, оценка е 10т. 

3. „ЛИДЕРПРОЕКТ“ ЕООД - 70т.:

- по показател Т1 - „Обосновка на участника”, оценката е 20т.

- по показател Т2 - „Методология  за  решаване на  проектантската  задача”, оценката е 20т.

- по показател Т3 - „Програма за управление на риска”, оценката е 15т.

- по показател Т4 - „Организация и план за изпълнение на проекта”, оценка е 15т. 

 

Участнък „Дила 1“ ООД е предложен за отстраняване от процедурата.

    Действията на комисията са публични и на тях могат да присъстват участниците или техни изрично упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и средствата за масова информация.


Протокол № 1
Номер: 00477-2014-0012
Дата: 16.02.2015

Протокол № 2
Номер: 00477-2014-0012
Дата: 26.03.2015

Протокол № 3
Номер: 00477-2014-0012
Дата: 09.04.2015

Протокол № 4

Номер: 00477-2014-0012
Дата: 11.05.2015

Договор № 29
Дата: 10.07.2015


За детайлна информация и достъп до Обявлението за обществена поръчка, посетете интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg по Уникален номер в Регистъра на АОП: 
00477-2014-0012

 1. Процедура: Рамково споразумение - Текуща страница
 2. Процедура: Площади Управление
 3. ПУБЛИЧНА ПОКАНА: СМР Поликлиника Брусарци
 4. ПУБЛИЧНА ПОКАНА: Изработване на проект за ОУПО
 5. ПУБЛИЧНА ПОКАНА: Ремонт Църква Дондуково
 6. Процедура: Път СМР
 7. Процедура: ВиК и Път Управление
 8. Процедура: ВиК и Път Строителен надзор
 9. Процедура: ВиК Управление 2014
 10. Процедура: Ремонт Църква Дондуково
 11. Гориво за отопление 2014-2015
 12. 2014 - Приключили
 13. Процедура: ВиК Крива бара и Буковец
 14. Процедура: Ремонт Пътища 2014
 15. ПУБЛИЧНА ПОКАНА: Гориво автомобили 2014г.
 16. Процедура: Хранителни 2014
 17. 2013 - Приключили
 18. ПУБЛИЧНА ПОКАНА: Канцеларски материали 2014
 19. 2014
 20. Процедура: Площади СН
 21. Доизграждане улично осветление в с. Смирненски
 22. Доставка и монтаж на климатици
 23. Инвестиционно проектиране Дъбова махала
 24. Инвестиционно проектиране за Туристическа инфраструктура
 25. Подобряване на енергийната ефективност в сгради на общински учебни и детски заведения
 26. Гориво за отопление 2013-2014
 27. Смирненски Строителен надзор - 2
 28. Канцеларски материали
 29. Процедура: ХРАНИТЕЛНИ
 30. Процедура: Смирненски Строителен Надзор
 31. Процедура: Смирненски СМР
 32. Процедура: ВиК Строителен Надзор
 33. Процедура: ВиК СМР
 34. Процедура за Гориво
 35. ПУБЛИЧНА ПОКАНА: Ремонт общински път
 36. ПУБЛИЧНА ПОКАНА: Мост
 37. ПУБЛИЧНА ПОКАНА: Площадни пространства Документация и Апликационна
 38. ПУБЛИЧНА ПОКАНА: Площадни пространства - Проектиране
 39. 2012 - Приключени
 40. Гориво автомобили
 41. ПУБЛИЧНА ПОКАНА: Ремонт Сгради 2014
 42. Площади

Потърсете в сайта

Анкета

1. Какво смятате за новата визия на сайта

Резултати:

Харесва ми :
58% Complete (success)
Не ми допада :
36% Complete (success)
Не мога да преценя :
6% Complete (success)