Процедура: ВиК и Път Строителен надзор

Дата на публикуване: 01.07.2014 00:00
30.06.2014

„Избор на консултант за осъществяване на независим строителен надзор при изпълнението на СМР на обекти: 1. СМР по реконструкция на вътрешни водопроводни мрежи в с. Крива Бара – ІІ-ри етап и с. Буковец, общ. Брусарци; 2. СМР по рехабилитация на общински път MON 1062/ІІІ-112/ с.Смирненски – с . Буковец, участък от км 3+200 до км 6+200; участък от км 7+700до км 11+400;участък от км 11+900 до км 12+400, по договор № 12/321/01482 с ДФЗ, финансиран по Мярка 321 на ПРСР”Решение № 23 (ПП-08-167) от 27.11.2014г. за избор на изпълнителС Ъ О Б Щ Е Н И Е


На основание чл. 69а, ал. 3 от Закона за общественитепоръчки, във връзка с провеждане на открита процедура за възлагане наобществена поръчка с предмет: „Избор на консултантза осъществяване на независим строителен надзор при изпълнението на СМР наобекти: 1. СМР по реконструкция на вътрешни водопроводни мрежи в с. Крива Бара– ІІ-ри етап и с. Буковец, общ. Брусарци; 2. СМР по рехабилитация на общинскипът MON 1062/ІІІ-112/ с. Смирненски – с . Буковец, участък от км 3+200 до км6+200; участък от км 7+700 до км 11+400;участък от км 11+900 до км 12+400, подоговор № 12/321/01482 с ДФЗ, финансиран по Мярка 321 на ПРСР”, ВИУВЕДОМЯВАМЕ, че отварянето и оповестяването на ценовите оферти на допуснатитеучастници ще се извърши на 23.10.2014г. от 13:00 часа в Заседателната зала на ОбщинаБрусарци, ул. „Г. Димитров” № 85.

 

Действиятана комисията са публични и на тях могат да присъстват участниците или техниизрично упълномощени представители, както и представители на юридически лица сне стопанска цел и средствата за масова информация.Решение № 13 / ПП-08-68 от 30.06.2014г.


Обявление от 30.06.2014г.

Документация

Образци


 1. Процедура: ВиК и Път Строителен надзор - Текуща страница
 2. Процедура: Рамково споразумение
 3. Процедура: Площади Управление
 4. ПУБЛИЧНА ПОКАНА: СМР Поликлиника Брусарци
 5. ПУБЛИЧНА ПОКАНА: Изработване на проект за ОУПО
 6. ПУБЛИЧНА ПОКАНА: Ремонт Църква Дондуково
 7. Процедура: Път СМР
 8. Процедура: ВиК и Път Управление
 9. Процедура: ВиК Управление 2014
 10. Процедура: Ремонт Църква Дондуково
 11. Гориво за отопление 2014-2015
 12. 2014 - Приключили
 13. Процедура: ВиК Крива бара и Буковец
 14. Процедура: Ремонт Пътища 2014
 15. ПУБЛИЧНА ПОКАНА: Гориво автомобили 2014г.
 16. Процедура: Хранителни 2014
 17. 2013 - Приключили
 18. ПУБЛИЧНА ПОКАНА: Канцеларски материали 2014
 19. 2014
 20. Процедура: Площади СН
 21. Доизграждане улично осветление в с. Смирненски
 22. Доставка и монтаж на климатици
 23. Инвестиционно проектиране Дъбова махала
 24. Инвестиционно проектиране за Туристическа инфраструктура
 25. Подобряване на енергийната ефективност в сгради на общински учебни и детски заведения
 26. Гориво за отопление 2013-2014
 27. Смирненски Строителен надзор - 2
 28. Канцеларски материали
 29. Процедура: ХРАНИТЕЛНИ
 30. Процедура: Смирненски Строителен Надзор
 31. Процедура: Смирненски СМР
 32. Процедура: ВиК Строителен Надзор
 33. Процедура: ВиК СМР
 34. Процедура за Гориво
 35. ПУБЛИЧНА ПОКАНА: Ремонт общински път
 36. ПУБЛИЧНА ПОКАНА: Мост
 37. ПУБЛИЧНА ПОКАНА: Площадни пространства Документация и Апликационна
 38. ПУБЛИЧНА ПОКАНА: Площадни пространства - Проектиране
 39. 2012 - Приключени
 40. Гориво автомобили
 41. ПУБЛИЧНА ПОКАНА: Ремонт Сгради 2014
 42. Площади

Потърсете в сайта

Анкета

1. Какво смятате за новата визия на сайта

Резултати:

Харесва ми :
58% Complete (success)
Не ми допада :
36% Complete (success)
Не мога да преценя :
6% Complete (success)