Регистър на декларациите по чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ 2021

Дата на публикуване: 07.10.2021 14:24
Декларации по чл.35, ал.1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество
               
№  дата име, фамилия длъжност по чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ по чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ по чл.35, ал.1, т.3 от ЗПКОНПИ Част 2 по чл. 35, ал. 1, т. 4 от ЗПКОНПИ
1 24.03.2021г. Ангелина Борисова Директор дирекция ОТСИПХД   изтегли    
2 26.03.2021г. Нели Иванова Старши счетоводител каса   изтегли    
3 26.03.2021г. Светла Йорданова Главен специалист   изтегли    
4 29.03.2021г. Дафина Оникова Главен специалист „Бюджет и финаси“   изтегли    
5 30.03.2021г. Поля Петрова Директор дирекция АИО и ФСД   изтегли    
6 09.04.2021г. Красимира Тодорова Главен специалист ГРАО   изтегли    
7 16.04.2021г. Росен Русинов Секретар на община   изтегли    
8 21.04.2021г. Костадинка Петрова Служител по сигурността на информацията   изтегли    
9 27.04.2021г. Стефка Иванова Главен инспектор МДТ   изтегли    
10 27.04.2021г. Петя Миланова Счетоводител МДТ   изтегли    
11 27.04.2021г. Анна Никитова Старши специалист МДТ   изтегли    
12 31.03.2021.г. Вяра Димитрова-Чезари Финансов контрольор   изтегли    
13 05.05.2021г. Славинка Иванова Старши специалист ГРАО   изтегли    
14 07.05.2021г. Виктория Маринова Старши специалист Адимистративно обслужване и търговия   изтегли    
15 10.05.2021г. Десислава Стоянова Главен специалист ГРАО   изтегли    
16 10.05.2021г. Вера Борисова Старши специалист   изтегли    
17 10.05.2021г. Ирена Иванова Главен експерт „Екология и земеделие“   изтегли    
18 11.05.2021г. Андриян Тодоров Главен специалист    изтегли    
19 11.05.2021г. Пенка Борисова Старши специалист      изтегли    
20 11.05.2021г. Елза Божинова Счетоводител   изтегли    
21 11.05.2021г. Емилия Иванова Главен специалист ОТС   изтегли    
22 11.05.2021г. Катя Милкова Спрециалист ОТС   изтегли    
23 11.05.2021г. Калин Петров Системен админитратор   изтегли    
24 11.05.2021г. Крумка Нисторова Старши специалист ЕСГРАОН   изтегли    
25 11.05.2021г. Катя Живкова-Евстатиева Специалист Бюджет   изтегли    
26 11.05.2021г. Фаня Кирилова Специалист ГРАО   изтегли    
27 12.05.2021г. Мирослава Манчева Старши специалист ФСД.Финанси и Бюджет   изтегли    
28 12.05.2021г. Димитринка Крумова Старши специалист ГРАО   изтегли    
29 13.05.2021г. Деислава Кирилова Младши експерт "ОС"   изтегли    
               
               
Кметове и кметски наместници
Декларации по чл.35, ал.1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество
№  дата име, фамилия длъжност по чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ по чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ по чл.35, ал.1, т.3 от ЗПКОНПИ Част 2 по чл. 35, ал. 1, т. 4 от ЗПКОНПИ
1 11.05.2021г. Владимир Владов Кмет    изтегли    
2 11.05.2021г. Цеко Цеков Кметски наместник   изтегли    
3 11.05.2021г. Димитър Димитров Кметски наместник   изтегли    
4 12.05.2021г. Огнян Йорданов Кмет    изтегли    
5 14.05.2021г. Галя Иванова Кметски наместник   изтегли    
6 14.05.2021г. Николай Никитов Кметски наместник   изтегли    
7 14.05.2021г. Роза Цанкова  Кметски наместник   изтегли    

Наименование Брой тегления
Vladimir Vladov.pdf 44 Изтегли документ с име "Vladimir Vladov.pdf"
Ognqn Iordanov.pdf 42 Изтегли документ с име "Ognqn Iordanov.pdf"
Nikolai Nikitov.pdf 43 Изтегли документ с име "Nikolai Nikitov.pdf"
Roza Tsankova.pdf 45 Изтегли документ с име "Roza Tsankova.pdf"
Galq Ivanova.pdf 44 Изтегли документ с име "Galq Ivanova.pdf"
Tseko Tsekov.pdf 42 Изтегли документ с име "Tseko Tsekov.pdf"
Dimitur Dimitrov.pdf 42 Изтегли документ с име "Dimitur Dimitrov.pdf"
Vqra Chezari.pdf 42 Изтегли документ с име "Vqra Chezari.pdf"
Viktoriq Marinova.pdf 44 Изтегли документ с име "Viktoriq Marinova.pdf"
Petq Milanova.pdf 40 Изтегли документ с име "Petq Milanova.pdf"
Krumka Nistorova.pdf 44 Изтегли документ с име "Krumka Nistorova.pdf"
Vera Borisova.pdf 42 Изтегли документ с име "Vera Borisova.pdf"
Miroslava Mancheva.pdf 46 Изтегли документ с име "Miroslava Mancheva.pdf"
Neli Ivanova.pdf 42 Изтегли документ с име "Neli Ivanova.pdf"
Svetla Iordanova.pdf 42 Изтегли документ с име "Svetla Iordanova.pdf"
Polq Petrova.pdf 45 Изтегли документ с име "Polq Petrova.pdf"
Stefka Ivanova.pdf 42 Изтегли документ с име "Stefka Ivanova.pdf"
Slavinka Krumova.pdf 44 Изтегли документ с име "Slavinka Krumova.pdf"
Penka Borisova.pdf 41 Изтегли документ с име "Penka Borisova.pdf"
Rosen Rusinov.pdf 45 Изтегли документ с име "Rosen Rusinov.pdf"
Irena Ivanova.pdf 48 Изтегли документ с име "Irena Ivanova.pdf"
Kostadinka Petrova.pdf 48 Изтегли документ с име "Kostadinka Petrova.pdf"
Dafina Onikova.pdf 48 Изтегли документ с име "Dafina Onikova.pdf"
Anna Nikitova.pdf 41 Изтегли документ с име "Anna Nikitova.pdf"
Desislava Stoqnova.pdf 42 Изтегли документ с име "Desislava Stoqnova.pdf"
Elza Bojinova.pdf 43 Изтегли документ с име "Elza Bojinova.pdf"
Katq Milkova.pdf 43 Изтегли документ с име "Katq Milkova.pdf"
Katq Evstatieva.pdf 43 Изтегли документ с име "Katq Evstatieva.pdf"
Desislava Kirilova.pdf 42 Изтегли документ с име "Desislava Kirilova.pdf"
Dimitrinka Krumova.pdf 43 Изтегли документ с име "Dimitrinka Krumova.pdf"
Fanq Kirilova.pdf 44 Изтегли документ с име "Fanq Kirilova.pdf"
Emiliq Ivanova.pdf 44 Изтегли документ с име "Emiliq Ivanova.pdf"
Kalin Petrov.pdf 41 Изтегли документ с име "Kalin Petrov.pdf"
Krasimira Todorova.pdf 42 Изтегли документ с име "Krasimira Todorova.pdf"
Andriqn Todorov.pdf 42 Изтегли документ с име "Andriqn Todorov.pdf"
Angelina Borisova.pdf 44 Изтегли документ с име "Angelina Borisova.pdf"

Потърсете в сайта

Анкета

1. Какво смятате за новата визия на сайта

Резултати:
Харесва ми :
64% Complete (success)
Не ми допада :
29% Complete (success)
Не мога да преценя :
7% Complete (success)