Последни новини


06.06.2024
Инвестиционно предложение Крива бара - виж тук

31.05.2024

Със заповед на командира на Военноморските сили, № РД–01–163/17.05.2024г., са обявени 106(сто и шест) вакантни длъжности за матроси(войници) във военни формирования от Военноморските сили, разположени във Варна и Бургас.

Кандидатите за участие в конкурса трябва да не са по–възрастни от 40 години и да  имат средно или по–високо образование.

Вакантните длъжности ще се заемат след провеждане на конкурс, като информация за необходимите документи, условията и реда за кандидатстване може да се получите от:

 

ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА БРУСАРЦИ

Четвъртък от 08,30ч. до 15,00ч.

Петьо Петров, тел. 0887 88 90 16

 

ВОЕННО ОКРЪЖИЕ ІІ СТЕПЕН – МОНТАНА

гр. Монтана, ул. „Европа”  № 18

Петко Петков , тел. 0882 55 20 16

 

Срок за подаване на документите до

03.07.2024г.

30.05.2024

ДЕТСКА ГРАДИНА „ ДЕТЕЛИНА”

с. Василовци 3658, ул.  Георги Димитров 1

email: info-1201389@edu.mon.bg тел: 0878503209

 

От месец септември до месец декември 2023 г. ДГ „Детелина“, с. Василовци работи по проект BG05M2ОP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“. Проектът е на обща стойност 109 562 541,93 лв. и се финансира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент Министерството на образованието и науката (МОН). Дейностите по проекта се изпълняват до 31.12.2023 г. По проекта Основната цел на проекта е да не се допусне прекъсване на образователния процес и приобщаващото образование в условията на кризи, да се осигурят условия за ефективност на образованието, да се противодейства на риска от отпадане в ситуация на обучение от разстояние.

Министерството на образованието и науката организира, управлява, изпълнява и контролира дейностите по проекта чрез Екип за организация и управление на проекта на централно ниво (ЕОУП), териториални екипи за организация и управление на проекта (ТЕОУП) към всяко РУО и училищни екипи за организация и управление на проекта (УЕОУП). Министърът на образованието и науката определя със заповед ръководител на проекта. При спазване на изискванията на действащите Правила за подбор на експерти за участие в екипи за организация и управление и за избор на експерти в териториални екипи за организация и управление на проекти по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. с конкретен бенефициент – МОН и съгласно Указанията на Управляващия орган на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. (УО на ОП НОИР)

Проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ , финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. МОН относно изискванията за сформиране на ЕОУП и ТЕОУП, се извършва подбор на експерти, които се включват в изпълнението и управлението на проекта. ЕОУП, определен със заповед на министъра на образованието и науката, отговаря за цялостната организация и управление на дейностите по проекта, в това число координация, изпълнение, мониторинг, контрол и отчитане на проектните дейности в съответствие със законите, подзаконовите нормативни и общите и индивидуалните административни актове, уреждащи дейностите по проекта.

Във връзка с решение, взето на Комитета за наблюдение на ОП НОИР, проведен на 28.04.2023 г., от 01 07.2023 г. до 31.12.2023 г. изпълнението на част от дейностите по Проект BG05M2OP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“ , по който работеше ДГ „Детелина“, продължи по операция „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ (REACT - EU). В тази връзка детската градина се включи в проекта по :

 

  1. Дейност 1: Допълнително обучение по български език за деца от уязвими групи по проект BG05M2OP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“ (АПСПО) продължава да се изпълнява като Допълнително обучение по български език за децата от уязвими групи в системата на предучилищното образование по проект BG05M20P001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“.

23.05.2024

Със заповед № ОХ–436/08.05.2024г. на министъра на отбраната на Република България е разкрита процедура за допускане до участие и провеждане на конкурс с кандидати за приемане на 6/шест/ сержанта – военни оркестранти в Гвардейския представителен духов оркестър на Националната гвардейска част, които следва да се заемат от лица, завършили граждански средни или висши училища.   

Кандидатите за участие в конкурса трябва да не са по-възрастни от     40 години.

Вакантните длъжности ще се заемат след провеждане на конкурс, като информация за необходимите документи, условията и реда за кандидатстване може да се получите от:

 

ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА БРУСАРЦИ

Четвъртък от 08,30ч. до 15,00ч.

Петьо Петров, тел. 0887 88 90 16

 

ВОЕННО ОКРЪЖИЕ ІІ СТЕПЕН – МОНТАНА

гр. Монтана, ул. „Европа”  № 18

Петко Петков , тел. 0882 55 20 16

 

Срок за подаване на документите до

03.06.2024г.

22.05.2024
Национална служба за съвети в земеделието организира информационно събитие - виж тук

17.05.2024

Със заповед № ОХ-427/02.05.2024г. на министъра на отбраната на Република България е обявена 1/една/ вакантна длъжност за офицер             
   във военно формирование 56030 – София, за приемане на военна служба на лице,
завършило гражданско висше училище в страната или в чужбина.

Кандидатите за участие в конкурса трябва да не са по–възрастни от 40 години.

 

Вакантната длъжност ще се заемат след провеждане на конкурс, като информация за необходимите документи, условията и реда за кандидатстване може да се получите от:

 

ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА БРУСАРЦИ

Четвъртък от 08,30ч. до 15,00ч.

Петьо Петров, тел. 0887 88 90 16

 

ВОЕННО ОКРЪЖИЕ ІІ СТЕПЕН – МОНТАНА

гр. Монтана, ул. „Европа”  № 18

Петко Петков , тел. 0882 55 20 16

 

Срок за подаване на документите до

14.06.2024г.


За проекта

Наименование на проект: „Улеснен достъп и по-добро качество на административната услуга”, финансиран Договор № А09-31-14-С/12.06.2009 г.

Обществена поръчка: „Улеснен достъп до по-бързи и по-качествени административни услуги чрез подобрена електронна система в общините Брусарци и Якимово” Оперативна програма „Административен капацитет”

Приоритетна ос ІІІ. „Качествено административно обслужване и развитие на електронното управление”

Подприоритет 3.1. „Подобряване на обслужването за гражданите и бизнеса, в това число развитие на електронното управление”

Бенефициент: Община Брусарци.

Партньор: Oбщина Якимово

Място на изпълнение: Община Якимово и община Брусарци