Заседание септември 2019

Заседание септември - 26.09.2019
1. Допълване Годишната Програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост и прекратяване на съсобственост между община Брусарци и физическо  лице,  чрез продажба на дела на общината по пазарна цена

  
   - ДЗ


2. Допълване на Годишната Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2019 г., приета с Решение №273/Протокол №45 от 30.01.2019 г. на ОбС гр.Брусарци, допълнена, с празно дворово място  с площ ., съставляващо УПИ №ХІ, кв.32  по действащия  плана за регулация на с.Василовци, общ.Брусарци, отредено за обществено обслужване – за продажба и откриване на  процедура за продажба на имота, описан в АОС №1769/30.08.2019 г.

  
  - ДЗ


3. Отдаване под наем и откриване на процедура за отдаване под наем      на имоти общинска собственост

  
  - ДЗ


4. Приемане на Общински план за защита при бедствия                    

  
   - ДЗ


   - План


   - Приложения5. Избиране на временно изпълняващи длъжността кмет на община Брусарци и кметове на кметства по реда на чл. 42, ал.8 от ЗМСМА, във връзка с регистрирането на действащите кметове като кандидати в изборите, насрочени на 27.10.2019г. с Указ № 163/10.07.2019г. на президента на Република България (обн., ДВ, бр. 56-16.07.2019г.)

   - ДЗ
6.
ПИТАНИЯ


Потърсете в сайта
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта