Заседание юни 2019

Заседание юни - 27.06.2019г.

 


1. АКТУАЛИЗАЦИЯ НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ НА ОБЩИНА БРУСАРЦИ ЗА ПЕРИОДА ОТ 01.01.2019г. ДО 30.06.2019г.

   - ДЗ

     

2. Трансформиране на част от целевата субсидия за капиталови разходи за 2019 г. в целеви трансфер за финансиране разходите на общината за извършване на неотложни текущи ремонти на улична мрежа.

   - ДЗ

      

3. Отдаване под наем на част от имот частна  общинска собственост                        

   - ДЗ

     

4. Издаване на запис на заповед от община Брусарци в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ авансово плащане по договор № BG06RDNP001-7.006-0109-C01 от 16.05.2019 г. по подмярка 7.2 на мярка 7 от ПРСР 2014-2020 за Проект „Изграждане на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности в град Брусарци, с. Василовци и в с. Крива бара, община Брусарци”, сключен между Община Брусарци и ДФ „Земеделие”.

   - ДЗ

        

5. Приемане на Решение за отпускане на еднократна финансова помощ на  Евдоким Трифонов Каменов  с постоянен и настоящ адрес с. Крива бара, община  Брусарци,  ул. „Васил Коларов” №6

   - ДЗ

        

6. Приемане на Решение за отпускане на еднократна финансова помощ на  Марин Миланов Маринов  с постоянен и настоящ адрес с. Василовци, община  Брусарци,  ул. „Дора Габе” №2

   - ДЗ

        

7. Кандидатстване на община Брусарци за безвъзмездна финансова помощ по Програмата „Възобновяема енергия, енергийна ефективност и енергийна сигурност“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г

   - ДЗ

        

8. Даване на съгласие за изработване на Проект за изменение на ПУП-ПРЗ/План за регулация и застрояване/ в обхват: УПИ V, кв. 32, по плана на Брусарци

   - ДЗ

    

9. Приемане План за работа на Общински Съвет Брусарци за периода 01.07.2019г. – 31.12.2019г                

    - ДЗ
10. ПИТАНИЯ

 


ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ
Потърсете в сайта
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта