Заседание май 2018

Заседание май - 31.05.2018г.1. Отдаване под наем на част от имот частна общинска собственост

    - ДЗ     

2. Отдаване под наем на част от имот частна  общинска собственост

    - ДЗ     

3. Откриване и провеждане на процедура за отдаване под наем на свободни земи от Общинския поземлен фонд за стопанската 2018 – 2019 г.

    - ДЗ 
      

4. Създаване и структуриране на нов функционниращ Обществен съвет за съдействие при провеждане на държавната политика по социално подпомагане и кординиране на дейностите по предоставяне на социални услуги в община Брусарци, както и актуализация на Правилник за устройството и дейността на Обществения съвет .

    - ДЗ 
  

5. Приемане на Годишен план за развитие на социални услуги  в община Брусарци за 2018 г.

    - ДЗ 

6. Определяне на размера на годишната вноска за 2018г. за участие на Община Брусарци във Фонд „Общинска солидарност” – целева дейност към НСОРБ.

    - ДЗ 
     

7. Отчет за изпълнение на Наредба за дейността на община Брусарци по предотвратяване и ликвидиране на последствията при бедствия, аварии и катастрофи, приета с решение № 40 , протокол №8 от 29.04.2008г.

    - ДЗ 
 
8. Почистване на речните корита в границите на населените места в Община Брусарци

   - ДЗ 


 9.
ПИТАНИЯ


ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ
Потърсете в сайта
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта