Заседание ноември 2017

Заседание ноември - 30.11.2017г.


1. Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Брусарци (приета с Решение № 23/30.01.2012г. на ОбС – Брусарци, изменена и допълнена с Решение № 111/ 30.10.2012 г. на ОбС – Брусарци, изменена и допълнена с Решение № 318/29.12.2014 г. на ОбС – Брусарци, изменена и допълнена с Решение № 326/26.01.2015 г. на ОбС – Брусарци изменена с Решение № 49/28.04.2016 г. на ОбС – Брусарци)

   - ДЗ 
 

2. Продажба на имот частна общинска собственост, без търг или конкурс, а именно: Дворно място с площ от 965 /деветстотин шестдесет и пет/ кв.м. съставляващо УПИ VI - 552 в квартал 56 по плана на гр. Брусарци.

    - ДЗ   

    - Приложение

3.
Отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост

    - ДЗ
    

4. Разработване на Програма за управление на отпадъците за територията на община Брусарци до 2020 г и изготвяне на морфологичен анализ на състава и количеството на битовите отпадъци образувани на територията на община Брусарци

    - ДЗ    


5.
Извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от "Водоснабдяване и канализация" ООД, гр. Монтана

   - ДЗ


6.
Промяна в състава на местната комисия по чл. 8, ал. 2 от Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно спестовни влогове

   - ДЗ    7.
Готовността на Общината за зимното почистване 2017/2018г.

  - ДЗ   

 
8.
ПИТАНИЯ

ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ
Потърсете в сайта
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта