Заседание януари 2017

Заседание януари - 30.01.2017г           


  1. Приемане на годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2017 година

      - ДЗ
      - Приложение      


 2.
ПРИЕМАНЕ БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА БРУСАРЦИ ЗА 2017г.

     - ДЗ
     - Приложение    
     - Приложение 

 
3.
Изменение на Наредба за обществения ред на територията на Община Брусарци (приета с Решение № 47/28.03.2012 г., изменена с Решение № 195/29.07.2013г, изменена с   Решение №
408/25.09.2015 година на Общински съвет Брусарци), в частта на чл. 55, ал.1

    - ДЗ
    - Приложение    
    - Приложение   


 4.
ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА РЕДА,ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО (Приета с Решение №140/20.03.2009г., Изменена с Решение 54/12.04.2012г., Изменена с Решение 57/25.04.2012г., Допълнена с Решение № 349/31.03.2015г. на ОбС Брусарци)  в частта на чл.4, ал.1 и чл.15, ал.1

     - ДЗ
     - Приложение        


 5.
Определяне на терен за изграждане на временен приют за настаняване на безстопанствени животни, съгласно разпоредбите на чл. 47, ал. 3 от Закона за защита на животните и отмяна на Решение № 185 от протокол №25/21.06.2013 г. на ОС Брусарци

     - ДЗ    


 6.
Отдаване под наем без търг или конкурс на имоти с №№ 013016, 013023 и 016020 в землището на с. Василовци, общ. Брусарци.

     - ДЗ 

 
7.
Даване на съгласие община Брусарци да придобива доставки и/или услуги от Централен орган за покупки за общините.

    - ДЗ
    - Приложение   
    - Приложение 
    - Приложение   
    - Приложение
    - Приложение   
    - Приложение

 
 8.
Приемане на Програма за полагане на общественополезен труд по реда на чл.12 ал.1 от ППЗСП от безработните лица в трудоспособна възраст, обект на месечно социално подпомагане по чл.9 от ППЗСП, в община Брусарци за 2017 г.

    - ДЗ
    - Приложение     


 9.
Приемане на годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община Брусарци през 2017година  

     - ДЗ
     - Приложение     


 10.
Отчет за дейността на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни на община Брусарци  обл. Монтана за 2016 г.

      - ДЗ
    

 11. Приемане Отчет за дейността на Общински Съвет Брусарци за периода 01.07.2016г. – 31.12.2016г.

       - ДЗ
       - Приложение    

 
12. Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет Брусарци за периода от 01.07.2016 г.- 31.12.2016 г.                  

      - ДЗ
      - Приложение    

 
13.
ПИТАНИЯ


ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ
Потърсете в сайта
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта