Заседание септември 2016

Заседание септември - 28.09.2016г


1. Извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособена територия, обслужвана от "Водоснабдяване и канализация" ООД, гр. Монтана
- ДЗ


2. Актуализиране състава на местна комисия за обществен ред и сигурност /МКОРС/ в община Брусарци и приемане на правилник за състава и дейността на комисията
- ДЗ
- Приложение

3. Одобряване на техническо задание и разрешаване изработването на Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на външен довеждащ водопровод извън населените места в землищата на с.Дъбова махала с.Киселево и гр.Брусарци от съществуващ водоем  V50 м3 до вътрешна водопроводна мрежа с.Дъбова махала
- ДЗ


4. ПИТАНИЯ

 

Потърсете в сайта
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта